9 клас (втора част)

Електричен ток

Механични трептения и вълни 

    Съвременният живот е немислим без разнообразните осветителни тела и нагревателни уреди, без хладилници, машини, радио, телевезия, мобилни телефони, компютри, интернет и множество други устройства, които работят с електричен ток.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
    В природата и техниката се срещат голям брой повтарящи се процеси, в основата на които лежат различни видове трептения и създадените от тях вълни. Люлеенето на махало е пример за повтарящо се механично движение, наречено механично трептене. Разпространението на водни или звукови вълни също е механично движение, в което участват частиците на средата, вкоято се разпространява вълната - те извършват механично трептене, затова подобни вълни се наричат механични вълни

Ще се научите да:

Ще се научите да:

 • свързвате и анализирате прости електрически вериги;
 • прилагате основни закономерности при постоянния електричен ток (закон на Ом, формули за еквивалентно и специфично съпротивление, за работа и мощност на електричния ток, закон на Ом за цялата верига);
 • описвате различни източници на електричен ток;
 • разграничавате проводници (свърхпроводници) и полупроводници по техните електрични свойства и да давате примери за приложението им;
 • извършвате лабораторен експеримент, да обработвате данни и да ги представяте таблично и графично, включително чрез ИКТ;
 • демонстрирате умения за безопасна работа с електричен ток, уреди и апарати.
 • описвате с примери собствени, затихващи и принудени трептения, явлението резонанс и разпространението на механични вълни в различни среди;
 • използвате основни величини и съотношения прихармоничното трептене, хармоничните механични вълни и звука;
 • илюстрирате с примери как специфични свойства (в зависимост от честотата) на звука, ултразвука и инфразвука се използват от организмите, в медицината и други технологии;
 • извършвате лабораторен експеримент, да обработвате данни и да ги представяте таблично и графично, включително чрез ИКТ;
 •  използвате прости физични и математични модели, да обобщавате експеримантални резултати и да правите изводи за причинно-следствени връзки във физични явления.